Hora words (ਹੋੜਾ)


  • parrot      ਤੋਤਾ     tōtā
  • peacock   ਮੋਰ      mōr
  • squirrel   ਕਾਟੋ     kāṭō
  • donkey    ਖੋਤਾ     khōtā
  • horse       ਘੋੜਾ     ghōṛā
  • gift           ਤੋਹਫਾ   tōhphā
  • circle       ਗੋਲ      gōl