Dulankar words (ਦੁਲੈਂਕੜ)


https://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Animals/Camel_Clipart/TN_sunset-camel-clipart-in-desert-clipart.jpg
camel   ਊਠ    ūṭh
Image result for boot clipart
boot      ਬੂਟ    būṭ  

far        ਦੂਰ    dūr

sun       ਸੂਰਜ   sūraj

needle  ਸੂਈ    sū’ī

radish   ਮੂਲੀ   mūlī

tap       ਟੂਟੀ     ṭūṭī

mouse    ਚੂਹਾ/ਚੂਹੀ    chūhā/chūhī

school   ਸਕੂਲ   sakūl

Image result for pumpkin clipart
pumpkin ਕੱਦੂ    kadū
Image result for pigeon clipart
pigeon  ਕਬੂਤਰ    kabūtar
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNNQaJDUOfsAebWYHoXED1MGX2zLsMuta_i0UQgkASWe-3kcxzaA&s
scooter   ਸਕੂਟਰ   sakūṭar
Image result for guava
guava  ਅਮਰੂਦ   amrūd